Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
RohožníkHľadať
 
 

ŽIvotné prostredie

Zodpovednosť za údržbu, poriadok a čistotu verejného priestranstva

Vlastníci, správcovia a užívatelia zodpovedajú za údržbu verejnej zelene a čistotu verejných  priestranstiev, pozemkov, nehnuteľností a iných objektov na území obce a sú povinní bezodkladne znečistenie alebo neporiadok odstrániť. Za čistotu a poriadok pri vykonávaní stavebných a podobných prác zodpovedá právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca uvedené práce.

Obyvateľ a návštevník obce zodpovedá za konanie, ktorým spôsobuje znečistenie alebo neporiadok. Správu verejnej zelene na území obce zabezpečuje Obecný úrad Rohožník ako správca verejnej zelene.

Dvory, záhrady a areály firiem, hraničiace s verejným priestranstvom, musia byť upravované a udržiavané tak, aby neboli prerastené burinou a aby nečistota z nich nebola zanášaná, prípadne splavovaná dažďom na verejné priestranstvo.

Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je zodpovedný :

 • za udržiavanie čistoty v celom objekte, v pivničných priestoroch, vo dvorových častiach, podchodoch a pod.,
 • za čistotu uličných priečelí ( fasád ) a oplotení obytných domov a iných objektov, aby boli čisté a zbavené nevhodných kresieb a nápisov,
 • za vykonanie opatrení k zamedzeniu vzniku príčin a rozširovania nepríjemného hmyzu a podľa potreby za vykonanie dezinfekcie a dezinsekcie objektu,
 • za odstránenie príčin výskytu hlodavcov a za zabezpečenie ničenia hlodavcov – deratizáciu,
 • za zabezpečenie kvetináčov, nádob na kvety a iných predmetov, umiestnených na vonkajšej stene okien proti pádu a vytekaniu vody,
 • za vybavenie budov minimálne zo strany chodníka a verejných komunikácií odkvapovými žľabmi tak, aby dažďová voda nestekala na chodcov.

V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a vzhľadu obce  je na verejných priestranstvách zakázané:

 • odkladať a odhadzovať rôzne predmety na miesta, ktoré nie sú na to určené,
 • vysypávať a rozsypávať smeti a prepravovaný materiál,
 • skladovať smeti a odpadky a spaľovať ich,
 • skladovať stavebný materiál a odpad bez povolenia alebo nad rámec povolenia,
 • roznášať blato a iné nečistoty z pozemkov na komunikácie kolesami vozidiel,
 • znečisťovať verejné priestranstvá pľuvaním, zvratkami, splaškovými vodami, olejmi, chemikáliami alebo iným podobným spôsobom,
 • vyklepávať prach a vyhadzovať odpadky a odkvitnuté časti kvetov a listy z okien a balkónov a iným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvo,
 • poškodzovať, znehodnocovať a ničiť akúkoľvek zeleň, verejné a pamiatkové objekty, zariadenia, lavice, nádoby na odpad, zariadenia detských ihrísk a iné zariadenia,
 • zakladať oheň a vypaľovať trávu, trávne porasty a lístie, voľne spaľovať akýkoľvek odpad,
 • umiestňovať plagáty, reklamy, inzeráty na iných miestach ako na to určených,
 • obťažovať zápachom a vypúšťať škodlivé plyny nad obvyklú mieru stanovenú hygienickými predpismi,
 • znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami zo stolového a stánkového predaja,
 • znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami, fekáliami zvierat, splaškami a inými znečisťujúcimi  tekutinami, zákaz sa vzťahuje aj na umývanie a čistenie vozidiel každého druhu na verejných priestranstvách,
 • vylievať znečistené úžitkové vody do uličných kanalizačných otvorov, na chodníky a ostatné verejné priestranstvá v zmysle platných hygienických noriem,
 • vyhadzovať akékoľvek predmety do korýt vodných tokov, alebo ich ukladať na miesta z ktorých by mohli byť do nich splavené a tým ohroziť akosť, zdravotnú nezávadnosť alebo prietok toku,
 • vypúšťať odpadové vody do vodného toku bez povolenia vydaného príslušným orgánom štátnej vodnej správy,
 • vstupovať so zvieratami na detské ihriská, na pieskoviská alebo na iné miesta určené osobitnými právnymi predpismi a vypúšťať ich do týchto priestorov,
 • cez územie obce dopravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený, v dôsledku čoho dochádza k jeho úniku (prášeniu, odkvapkávaniu, spadnutiu), čím sa znečisťuje miestna komunikácia a jej okolie,
 • jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich,
 • používať zábavnú pyrotechniku na verejných miestach okrem 31. decembra v čase od 18:00 hod. do 4:00 hod, kedy je používanie na vlastné nebezpečie povolené.

Čistenie verejných priestranstiev je povinný zabezpečiť ich majiteľ, správca alebo užívateľ. Čistiť chodníky a verejné priestranstvá je povinný vlastník ( správca alebo užívateľ ) nehnuteľnosti, ku ktorej sú priľahlé, na vlastné náklady. Chodník hraničí s nehnuteľnosťou aj vtedy, keď je medzi ním a nehnuteľnosťou pruh pozemku, slúžiaci iným ako komunikačným účelom. Pri pochybnostiach, komu náleží čistiť určené miesto, posúdi toto Obecný úrad Rohožník.

Chodníky je nutné čistiť po celej šírke, pokiaľ ich oddelenie od vozovky alebo komunikácie je zreteľne výškovo alebo vodorovne označené. Na miestach, kde chodník nie je, treba čistiť pruh šírky 1,5 m priliehajúci k nehnuteľnosti.

Chodníky sa musia čistiť pravidelne. Čistením sa rozumie povinnosť kropiť, zametať, odstraňovať burinu a nálety, blato, sneh, odpadky a inú nečistotu.

Schodnosť a čistotu priľahlých chodníkov k prevádzkam obchodov, služieb, hotelov, reštauračných a pohostinských zariadení a pod., sú ich prevádzkovatelia ( správcovia alebo užívatelia ) povinní udržiavať nepretržite.

Zabezpečiť čistenie chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti v zimnom období ( odpratávanie ľadu, snehu, posyp) je povinný ich vlastník ( správca alebo užívateľ ).

Ochrana zelene

Každý má právo primerane užívať plochy zelene a povinnosť chrániť ich, predchádzať a nevykonávať na nich zásahy a činnosti, ktorými sa obmedzujú funkcie, poškodzujú alebo odstraňujú plochy a prvky zelene na území obce Rohožník.

Vlastník, užívateľ a správca plôch zelene, nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách, je povinný ich chrániť, racionálne využívať a vykonávať na nich pravidelnú odbornú a trvalú starostlivosť a obnovu zelene.

Každý obyvateľ alebo návštevník obce, fyzická alebo právnická osoba pôsobiaca na území obce Rohožník má povinnosť na plochách zelene zachovávať čistotu a poriadok, predchádzať a obmedzovať zásahy, ktoré poškodzujú alebo ničia funkčné vlastnosti zelene.

Na verejných a vyhradených plochách zelene je zakázané:

 • poškodzovať nadzemné alebo podzemné časti okrasných rastlín, vrátane ich stanovišťa, biotopu a pôdneho fondu na ktorom rastú,
 • odcudzovať a trhať kvety, plody a iné časti rastlín, na plochách
 • umiestňovať staveniskové zariadenia, skládky stavebných hmôt, predajné stánky,
 • znečisťovať plochy zelene akýmkoľvek odpadom a vykonávať všetky činnosti, ktoré obmedzujú rast a vývoj rastlín, funkciu a racionálnu starostlivosť o plochy a prvky zelene,
 • vykonávať prevádzkovú alebo dopravnú činnosť (parkovanie, prejazdy, otáčanie vozidiel),
 • vypaľovať drevitý alebo bylinný porast, lístie, rastlinné zvyšky a spaľovať akýkoľvek odpad,
 • nechať voľne pobehovať psov a iné zvieratá, znečisťovať plochy ich výkalmi a využívať kríky a kmene stromov pri venčení psov,
 • ničiť doplnkové zariadenia, ktoré sú príslušenstvom plôch zelene,
 • vykonať výrub stromov bez povolenia príslušného orgánu,
 • upravovať existujúce dreviny rezom v čase vegetačného pokoja a cez vegetáciu, odstraňovať dreviny, vykonávať odvetvovanie korún drevín bez súhlasu správcu verejnej zelene Obce Rohožník,

 

Ostatné náležitosti životného prostredia

Nie je dovolené obťažovať obyvateľov obce nadmerným hlukom v akejkoľvek forme a to v dobe od 22,00 hodiny do 6,00 hodiny a v nedeľu celý deň.

Obci Rohožník  prislúcha udeľovanie výnimiek na príležitostné jednorazové podujatia, resp. pre podniky a zariadenia zvláštneho charakteru činnosti.

Je zakázané poškodzovať akékoľvek verejnoprospešné zariadenia ( lavičky v parkoch, zábradlie, informačné a orientačné tabule, dopravné značenie , verejné telefónne automaty, označenie a príslušenstvo autobusových zastávok a iné ).

Je zakázané poškodzovať fasády domov, domové brány alebo dvere, ploty, tabule s názvami ulíc, skrine energetických rozvodov, výklady obchodov a pod. postriekaním sprayovými farbami alebo akokoľvek inak ich pomaľovať, či iným spôsobom znehodnotiť proti vôli majiteľa.

Nie je dovolené zapratávať verejné priestranstvá vrakmi starých vozidiel, nepojazdnými vozidlami, karosériami, odstavenými obytnými a nákladnými prívesmi alebo obytnými vozidlami, kovovým odpadom alebo súčasťami akéhokoľvek druhu alebo pôvodu, ani stavebnými strojmi a pomôckami, obalmi, tovarom, ani ich časťami.


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka