Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
RohožníkHľadať
 
 

Samospráva obce

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo má právnická alebo fyzická osoba.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

  1. orgánov obce,
  2. miestneho referenda,
  3. zhromaždení obyvateľov obce.
     

Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia”). Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

1. ORGÁNY OBCE

Orgánmi obce Rohožník sú:
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta obce

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú najmä:
a) komisie obecného zastupiteľstva
b) obecný hasičský zbor.

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo ( §18 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov). Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho primerane ustanovenia zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce. Obec zriaďuje aj iné komisie a útvary v súlade s platnou právnou úpravou napr. podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 152/1998 Z.z., o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a pod.

2. MIESTNE REFERENDUM

Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum, najmä ak ide o:

  • zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
  • odvolanie starostu,
  • petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30 % oprávnených voličov.
     

Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce. Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov, oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania. Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

3. VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE

Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.

Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho časti vždy:
 - ak to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov obce,
 - ak to požiada ¼ všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti. Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Rohožníku, v príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.) O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezentačná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.


 

Štatút obce

štatút obce.pdf(212.9 kB)štatút obce.pdf

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka