Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
RohožníkHľadať
 
 

Referát pre výstavbu, územné plánovanie, správu nehnuteľného majetku a sociálne veci

BC. MÁRIA KOŽUCHOVÁ

tel: +421 34 65 88 101 kl.: 15,
      +421 34 65 88 238,
mibil: 0908 452 696
e-mail: maria.kozuchova@rohoznik.sk

Tlačivá potrebné pre vybavovanie záležitostí pre výstavbu nájdete na podstránke Ako vybaviť - Stavebná činnosť.

Referát pre výstavbu, územné plánovanie, správu nehnuteľného majetku a sociálne veci

Plní a zabezpečuje:

 • eviduje majetok obce vrátane pozemkov vo vlastníctve obce, zabezpečuje jeho inventarizáciu a hospodárne využívanie,
 • zabezpečuje všetky zmluvné prevody nehnuteľností a predkladá ich na schválenie obecnému zastupiteľstvu,
 • vyhľadáva majetok obce, usporiadava vlastnícke vzťahy,
 • spolupracuje s orgánmi katastrálneho úradu na úseku vedenia katastra nehnuteľností, zúčastňuje sa za obec katastrálnych konaní,
 • vedie a doplňuje údaje katastra v rámci obce (evidencia pozemkov, stavieb, vlastníkov, užívateľov a mapových podkladov podľa katastra nehnuteľností a pozemkovej knihy).
 • obstaráva znalecké posudky, geometrické plány, výpisy z katastra nehnuteľností,
 • pripravuje podklady a vypracovanie zmlúv kúpnych, darovacích, nájomných, zámenných, o vecnom bremene, týkajúcich sa majetku obce,
 • vedie evidenciu zmlúv o predaji a nájme nehnuteľného majetku,
 • pripravuje návrhy pre obecné zastupiteľstvo a jeho orgány vo veciach dlhodobého nájmu nehnuteľností,
 • poskytuje informácie podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečuje dotačné zdroje pre investičné akcie a kontroluje ich čerpanie,
 • zabezpečuje podklady pre verejné obstarávanie a pre verejné súťaže,
 • komplexne zabezpečuje územný rozvoj obce, prípravu, realizáciu a kontrolu všetkých investičných akcií obce,
 • pripravuje podklady na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie obce a ňou vymedzených zón,
 • zabezpečuje spracovanie, koordinuje a kontroluje realizáciu schválenej územno – plánovacej dokumentácie sídelného útvaru a zón, architektonicko – urbanistických štúdií a všetky ďalšie nástroje riadenia výstavby a rozvoja obce,
 • zabezpečuje archiváciu územno – plánovacej dokumentácie obce a dokumentácie objektov obce,
 • spolupracuje s orgánmi územného plánovania, regionálneho rozvoja a s orgánmi pamiatkovej starostlivosti,
 • pripravuje vstupné podklady pre spracovávanie územnoplánovacích podkladov, ÚPD a projektovú dokumentáciu, poskytuje podklady pre vypisovanie urbanistických súťaží,
 • pripravuje podklady pre vymedzenie funkcií územia a riešenie ich optimálneho usporiadania,
 • posudzuje a hodnotí územno – technické a ekologické dôsledky pripravovaných stavieb, posudzuje rozsah stavieb a funkčné využitie,
 • vedie územné konania okrem územia vojenských obvodov a vydáva územné rozhodnutia v zmysle platnej legislatívy a v súlade s územným plánom obce,
 • spracúva záväzné stanoviská k investičnej činnosti na území obce podľa pokynov vedúceho oddelenia,
 • vykonáva stavebný poriadok na miestnych a účelových komunikáciách,
 • vykonáva činnosť stavebného úradu pri drobných stavbách, stavebných úpravách a udržiavacích prácach,
 • vykonáva činnosť stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, vydáva povolenia na rozkopávky, povolenia na zvláštne užívanie verejných priestranstiev, na uzávierky, na zriadenie a prevádzku parkovísk a pod. a tieto aj kontroluje
 • pripravuje rozhodnutia na povoľovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení, ak sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a ak sú spojené so stavbou alebo pozemkom.
   

Pracovisko spoločného stavebného úradu so sídlom: Malacky, Záhorácka 42942/116 

Pracovisko Spoločného stavebného úradu je zriadené na základe zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu a zabezpečuje a  vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku. Na činnosť tohto pracoviska sa okrem všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujú aj práva a povinnosti mu zverené predmetnou zmluvou.

Pracovisko spoločného stavebného úradu zabezpečuje najmú nasledovné činnosti:

 • vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny v zmysle platnej legislatívy a v súlades územným plánom obce,
 • povoľuje terénne úpravy,
 • vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby,
 • nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení,
 • rozhoduje o vyprataní stavby,
 • nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia,
 • prerokúva priestupky fyzických a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb ponikateľov, ukladá sankcie v oblasti stavebného zákona,
 • rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe,
 • vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu,
 • prešetruje a vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a právnických osôb ak sú v jeho pôsobnosti,
 • zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa správneho poriadku,
 • poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka