Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
RohožníkHľadať
 
 

Projekty

Zvýšenie kapacity MŠ Rohožník

Obec Rohožník realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Zvýšenie kapacity MŠ Rohožník.

Poskytovateľ:           Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:             2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:        2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Celková výška oprávnených výdavkov: 514 900,00 €
Celková výška nenávratného finančného príspevku: 489 155,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 25 745,00 €

Začiatok a ukončenie projektu: 03/2018 - 08/2019

Stručný popis projektu:
Obec Rohožník je zriaďovateľom materskej školy bez právnej subjektivity, ktorá je jedinou školou pre deti predškolského veku na území obce. Materská škola na Školskom námestí 408 v Rohožníku má 7 tried s celodennou výchovou a vzdelávaním. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Cieľom predkladaného projektu je rozšírenie kapacity školy o jednu triedu, vybudovanie spoločenskej miestnosti, spoločnej jedálne a zabezpečenie bezbariérového prístupu do všetkých objektov školy. Za týmto účelom je potrebné vytvoriť nadstavbu jedného pavilónu s kapacitou 22 detí, pristaviť spoločenskú miestnosť a rekonštruovať časť priestorov škôlky a vytvoriť tak spoločnú jedáleň. Bezbariérový prístup do školy bude zabezpečení mobilným pásovým schodolezom a zároveň dobudujeme bezbariérové sociálne zariadenie.
Zvýšením kapacity MŠ Rohožník vytvoríme predpoklady pre zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov, zlepšíme príjmovú situáciu mladých ľudí a zabezpečíme prístup ku kvalitnejším verejným službám v oblasti predprimárneho vzdelávania, čo prispeje k zvyšovaniu hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Bezbariérový prístup vytvorí podmienky pre detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, a tým sa vytvoria predpoklady pre rozvoj ich kľúčových kompetencií a celkový rozvoj inkluzívneho vzdelávania už od najnižšieho stupňa vzdelávania.

IROP.png       Ministerstvo logo 150px.jpg       EÚ.png

 


 

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rohožník

Obec Rohožník realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rohožník

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os:  1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja        enviromentálnej infraštruktúry
Investičná priorita:   1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
Špecifický cieľ: 1.1.1 zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzaniu vzniku odpadov

 

Celková výška oprávnených výdavkov: 97 553,77 €
Celková výška nenávratného finančného príspevku: 92 676,08 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 4 877,69 €

Začiatok a ukončenie projektu: 05/2018 - 05/2019

Stručný popis projektu:
Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území obce Rohožník. Cieľom je tiež vybavenie všetkých domácností na území obce kompostérmi určenými na kompostovanie BRKO produkovaného v domácnostiach a výbave obce kompostérmi určenými na kompostovanie BRKO vzniknutého pri údržbe obecnej zelene.

Špecifické ciele projektu:

  • Zníženie celkového množstva vyprodukovaného BRKO;
  • Zníženie podielu BRKO v zmesovom komunálnom odpade a zníženie celkového množstva zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládku;
  • Zosúladenie systému nakladania s BRKO s platnou legislatívou;
  • Zlepšenie kvality životného prostredia a kvality života občanov v dotknutej oblasti Hlavnou aktivitou projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
     

Miestom realizácie projektu je obec Rohožník. Hlavné merateľné ukazovatele projektu sú zvýšené kapacity zariadení na predchádzanie vzniku odpadu a počet zariadení na predchádzanie vzniku biologickyrozložiteľných odpadov.

logo OP KZP.png     logo-eu.png    mžp.jpg     logotyp-SAZP-2015-A-00.png


 

dnes je: 13.11.2018

meniny má: Stanislav

webygroup
ÚvodÚvodná stránka