Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
RohožníkHľadať
 
 

Poslanci OZ

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi. Obecné zastupiteľstvo v Rohožníku má deväť poslancov.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

 • starostu,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.


 

Rokovací poriadok


 

Poslanci obecného zastupiteľstva

František Ambra

Adresa: V kútoch 77/19, 906 38 Rohožník


 

Vladimír Báchor

Adresa: Hlavná 365/58, 906 38 Rohožník


 

Roman Havelka

Adresa: Obchodná 561, 906 38 Rohožník


 

Marián Karšay

Adresa: Pri mlyne 219/12, 906 38 Rohožník


 

Mgr. Ivana Kočišová

Adresa: Školské nám. 396/14, 906 38 Rohožník


 

Peter Piešťanský

Adresa: Obchodná 382/30, 906 38 Rohožník


 

Bc. Karol Štark

Adresa: Hlavná 369/48, 906 38 Rohožník


 

MUDr. Jana Vrablicová

Adresa: Karpatská 564, 906 38 Rohožník


 

Ján Želipský

Adresa: Obchodná 382, 906 38 Rohožník


 

 

 

Poslanec je oprávnený najmä:

 • predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,
 • interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,
 • požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,
 • požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
 • zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce.
 • požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

Poslanec je povinný najmä:

 • zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
 • zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
 • dodržiavať Štatút obce Rohožník., Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy,
 • dodržiavať a rešpektovať účinné všeobecne záväzné nariadenia obce a v rámci svojich možností a schopností vykonávať ich kontrolu a rešpektovanie,
 • obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

 

dnes je: 13.11.2018

meniny má: Stanislav

webygroup
ÚvodÚvodná stránka