Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
RohožníkHľadať
 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy RohožníkVytlačiť
 

Obec Rohožník podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a ško lskejsamospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce voverejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie
riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Rohožník, č. 399, 906 38 Rohožník
s nástupom od 1. júla 2018

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

 • Splnenie kvalifikačných predpokladov podľa §7 a 34 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavk y pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
 • vykonanie prvej atestácie,
 • znalosť a orientácia právnych predpisov z oblasti školstva,
 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • občianska bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť práce na PC.

Zoznam požadovaných dokladov na výberové konanie:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a o vykonaní 1. atestácie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja základnej školy (max. 2 strany),
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (text lekárskeho potvrdenia musí byť dodržaný) ,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 01.06.2018 (piatok) do 12:00 hod. na adresu Obecný úrad, Školské námestie 406/1, 906 38 Rohožník.Obálku označte heslom „Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku základnej školy – neotvárať!“. Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne (najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením).

V Rohožníku, dňa 30.4.2018

Mgr. Peter Švaral
starosta obce Rohožník


 
 

dnes je: 24.5.2018

meniny má: Ela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka