Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
RohožníkHľadať
 
 

Komisie pri OZ

Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné pracovné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov, a to s výnimkou Komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce, ktorá je zložená z poslancom obecného zastupiteľstva.

Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za tri mesiace, avšak s výnimkou Komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce, ktorá sa schádza podľa potreby, najmenej však jeden krát za rok. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí, resp. v samostatnom Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Rohožníku, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisie a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.

Predseda komisie:

 • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,
 • zostavuje plán činnosti,organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
 • zastupuje komisiu navonok.
   

Tajomník komisie:

 • spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
 • zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
 • vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,
 • zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
 • plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
   

Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, zabezpečujú najmä:

 •  vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým — pre obec — investičným zámerom,
 • vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
 • kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, pripadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.
   

OBEC ROHOŽNÍK MÁ VYTVORENÉ TIETO KOMISIE

MANDÁTOVÁ, NÁVRHOVÁ A VOLEBNÁ KOMISIA

Predseda: Roman Havelka
Členovia : Vladimír Báchor, Marián Karšay

KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ FUNKCIONÁROV OBCE

Predseda: Mgr. Mária Matiko Štarková
Členovia: všetci členovia obecného zastupiteľstva

KOMISIA PRE FINANCIE A SPRÁVU OBECNÉHO MAJETKU A KONTROLU

Predseda: Roman Havelka
Členovia: Janka Buchbauerová, Ing. Daniel Báchor

KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK

Predseda: Marián Karšay
Členovia: Mgr. Lucia Chamrazová, Bc. Juraj Abrahám, Mgr. Peter Zemánek

KOMISIA PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Predseda: Mgr. Mária Matiko Štarková
Členovia: Bc. Juraj Abrahám, Ing. František Krebs, Mgr. Barbora Micháleková Richveisová,PhD. Sandra Hajdúchová, Ing. Peter Škyrta, Ing. Peter Šurlák

KOMISIA PRE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, VÝSTAVBU A DOPRAVU

Predseda: František Ambra
Členovia: Vladimír Báchor, Igor Kaliáš, Ing. Bohuslav Katrenčík, Ing. Pavol Stračár, Ing. Milan Žilavý

KOMISIA PRE PROBLEMATIKU BYTOV, SOCIÁLNYCH VECÍ A ZDRAVOTNÍCTVO

Predseda: MUDr. Jana Vrablicová
Členovia: PharmDr. Elena Šurláková, Mgr. Monika Czeilingerová, MUDr. Ingrid Jagelková, Mgr. Pavol Podmajerský, MUDr. Miroslava Bumberová

KOMISIA PRE VZDELÁVANIE, MLÁDEŽ, ŠPORT, KULTÚRU A MÉDIA

Predseda: Mgr. Ivana Kočišová
Členovia: Mgr. Katarína Potúčková, Mgr. Marta Pfeilerová, Ján Želipský, Mgr. Martina Balúchová, Milan Šubín, Stanislav Gazdič


 

Rokovací poriadok komisií

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka