Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
RohožníkHľadať
 
 

Kolaudačné rozhodnutie

Tlačivá pre vydanie kolaudačného rozhodnutia

spravne_poplatky_stavebny_urad.pdf(39.9 kB)spravne_poplatky_stavebny_urad.pdf

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie  alebo tú časť stavby na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné rozhodnutie zakladá právo stavbu alebo stavebnú úpravu začať užívať a povinnosť užívať ju na povolené účely a v súlade s podmienkami určenými v kolaudačnom rozhodnutí.
Kolaudačné rozhodnutie sa nemôže vydať, keď nie sú splnené základné požiadavky na stavby (podľa stavebného zákona) a nie sú tým vytvorené základné bezpečnostné podmienky, hygienické podmienky a ochrana životného prostredia pre stavby (napr. nie je zabezpečené vykurovanie stavy a pripojenie na inžinierske siete, nie je zabezpečená plynulá prevádzka výťahov, nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám, nie sú predložené vyhovujúce výsledky predpísaných skúšok...). 

Čo potrebujete:

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • Opis odchýlok od stavebného povolenia
 • Geometrický plán
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
 • Územné rozhodnutie, stavebné povolenie
 • Zaplatení správny poplatok

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predložia:

 • doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
 • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu, vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov, inštalácie ústredného kúrenia, ...).
 • projektová dokumentácia overená stavebným úradom
 • doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
 • stavebný denník
 • zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok
 • doklad o odstránení vád a nedorobkov
 • záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky

Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady.

Správny poplatok (v eurách):

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na
a) stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
rodinný dom 35,00
bytový dom 120,00
b) stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy) alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
ak zastavaná plocha neprekračuje 25 m2 25,00
ak zastavaná plocha prekračuje 25 m2 50,00
c) stavebné povolenie dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 25,00
bytových domov 50,00
d) stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
garáže s jedným alebo dvomi miestami 20,00
prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 20,00
na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 20,00
na spevnené plochy a parkoviská 20,00
na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady 20,00
e) stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
garáže s jedným alebo dvomi miestami 30,00
prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30,00
na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30,00
na spevnené plochy a parkoviská 30,00
na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady 30,00
f) zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) 20,00
g) ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 € vrátane 60,00
nad 50 000 € do 100 000 € vrátane 120,00
nad 100 000 € do 500 000 € vrátane 250,00
nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane 400,00
nad 1 000 000 do 10 000 000 € vrátane 530,00
nad 10 000 000 € 660,00

 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka