Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
RohožníkHľadať
 
 

Hospodárenie obce

Hospodárenie obce


 

 

 

 

 

Obec Rohožník ako samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rohožník (ďalej len „zásady“) samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi (§ 1 ods. 1 s použitím § 8 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).
Tieto zásady sa vzťahujú na majetok, ktorý je vo vlastníctve obce Rohožník, a ktorý je v spoluvlastníctve obce a iného subjektu a upravujú najmä:

  • obsahové vymedzenie majetku obce,
  • nadobúdanie a prevody vlastníctva obce,
  • postup prenechávania majetku obce do užívania právnickým alebo fyzickým osobám,
  • práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila pri správe majetku,
  • podmienky odňatia majetku subjektom, ktoré obec založila alebo zriadila,
  • hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,
  • nakladanie s cennými papiermi
  • ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,
  • spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv (napríklad § 66a Obchodného zákonníka, § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplne

 

dnes je: 10.12.2018

meniny má: Radúz

webygroup
ÚvodÚvodná stránka