Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
RohožníkHľadať
 
 

Evidencia obyvateľstva

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Kontaktná osoba: Gabriela Pažitná,
                             tel.č: +421 34 65 88 101, kl.14,
                             email.: gabriela.pazitna@rohoznik.sk
Doba vybavenia:  na počkanie


 

Prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.
Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.
Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava.
Občania sú povinní do 10 dní od začiatku pobytu hlásiť ohlasovni na obecnom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. (max.5 rokov). Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Potrebné doklady:

Vlastník domu (bytu):

  • platný občiansky preukaz
  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve nehnuteľnosti (LV)

Manžel/manželka, dieťa do 15 rokov:

  • platný občiansky preukaz
  • oznámenie o uzavretí manželstva
  • u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca domu (bytu):

  • platný občiansky preukaz
  • nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

platný občiansky preukaz
súhlas všetkých vlastníkov podpísaný pred zamestnancom ohlasovne s originálom listu vlastníctva

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Správny poplatok: bezplatne

 


 

Potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom /prechodnom pobyte vystaví Obecný úrad Rohožník občanovi na požiadanie.

Potrebné doklady:

  • platný občiansky preukaz
  • občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

Správny poplatok: 5,00 €
 

Odhlásenie pobytu

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na Obecnom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.

Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Potrebné doklady:

  • Platný občiansky preukaz

Správny poplatok: bezplatne


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka