Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
RohožníkHľadať
 
 

Dane a poplatky

Legislatíva – Obec sa v oblasti miestnych daní a poplatkov riadi zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Veľmi dôležitá právna norma je Všeobecne záväzné nariadenie (VZN 2015/3) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, ktoré je vydané obcou a sú v ňom uvedené sadzby daní platné pre katastrálne územie Rohožník ako i úľavy, o ktoré môžete požiadať. Toto VZN je záväzné pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území našej obce. 

PLATENIE DANÍ A POPLATKOV

Obecný úrad vystavuje rozhodnutia o vyrubení daní a poplatkov od januára do mája, ktoré si v tomto období môžete prevziať osobne. Lehota do kedy je potrebné dane a poplatky zaplatiť je uvedená na rozhodnutiach.
Zaplatiť dane a poplatky môžete v hotovosti (do 300 eur) alebo platobnou kartou  a tiež bezhotovostným prevodom. Údaje potrebné na zaplatenie bezhotovostným prevodom nájdete na rozhodnutiach.

Kontaktná osoba: Marek Adamovič,
                            tel. č.: +421 34 65 88 101, kl.19,
                            email:  marek.adamovic@rohoznik.sk,
Doba vybavenia: na počkanie

 

OZNÁMENIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA BÝVANIE

Podľa VZN č. 4/2018 platného od 01.01.2019, boli schválené obecným zastupiteľstvom nasledovné sadzby dane z nehnuteľnosti:

 1. Daň z bytov 1,00 €/m2
 2. Daň zo stavieb na bývanie 1,00 €/m2

Súčasne so zmenou sadzieb dane z nehnuteľnosti vstúpil do platnosti aj § 29 Príspevok na bývanie. Obec Rohožník poskytne príspevok na bývanie vlastníkovi nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Rohožník, ktorá je v katastri nehnuteľností zapísaná ako rodinný dom alebo byt, a v ktorej je jej vlastník prihlásený k trvalému pobytu vo výške 0,80 €/m2 za nasledovných podmienok:

 • Vlastník nehnuteľnosti uplatní nárok na poskytnutie príspevku pri podaní priznania k dani z nehnuteľnosti alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, v ktorom mu prvýkrát vzniká nárok na poskytnutie príspevku na bývanie, najneskôr do 31.05. príslušného zdaňovacieho obdobia, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.
 • Pre vznik nároku na poskytnutie príspevku na bývanie mal vlastník nehnuteľnosti trvalý pobyt v obci Rohožník viac ako 6 kalendárnych mesiacov počas kalendárneho roku, ktorý predchádza roku, keď bola podaná žiadosť o poskytnutie príspevku a súčasne v čase podania tejto žiadosti má trvalý pobyt v predmetnej nehnuteľnosti.
 • Vlastník nehnuteľnosti má splatené záväzky voči obci Rohožník, ktoré vznikli do 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na bývanie je možné podať osobne na obecnom úrade v Rohožníku na referáte správy daní a poplatkov u príslušného referenta, alebo zaslať poštou. Tlačivo žiadosti je prílohou oznámenia, alebo je možné si ho stiahnuť z web stránky obce zo sekcie Referát pre miestne dane a poplatky (menu vľavo Obecný úrad / Referáty obecného úradu / zo stredu obrazovky vyberieme Referát pre miestne dane a poplatky, pokladňa / klikneme na žiadosť o príspevok na bývanie vyplníte a zašlete alebo s vyplneným prídete osobne na Obecný úrad).


 

Zoznam daňových dlžníkov k 30.6.2019

MIESTNE DANE

Obec Rohožník ukladá na svojom území tieto miestne dane:

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň z ubytovania,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje.
   

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Daň z nehnuteľností je povinný platiť každý kto v katastrálnom území Rohožník vlastní alebo má v správe, či nájme pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor.  Ak sa nedá určiť kto nehnuteľnosť vlastní alebo má v nájme, platí daň z nehnuteľnosti ten, kto ju skutočne užíva.

Daňové priznanie

Priznanie podávajú do 31.januára len tí, u ktorých počas predchádzajúceho roku nastali zmeny vo vlastníctve alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane. Rozhoduje vlastníctvo k 1.januáru. Výnimkou je ak nadobudnete nehnuteľnosť vydražením alebo dedením v priebehu roka – priznanie treba podať do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Priznanie je spoločné pre viacero daní, a to k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Priznanie môžete zaniesť osobne alebo ho poslať poštou. Prílohy k priznaniu stačia v neoverenej fotokópii.

Aké zmeny môžu nastať a aké dokumenty treba doložiť k priznaniu.

 • Predaj, kúpa a darovanie nehnuteľnosti – predložiť treba rozhodnutie správy katastra, ktorým povoľuje vklad vlastníctva a skutočnú výmeru zastavanej plochy
 • Stavebný pozemok – predložiť treba právoplatné stavebné povolenie.
 • Kolaudácia stavby – predložiť treba právoplatné kolaudačné rozhodnutie a skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby.
 • Odstránenie stavby – predložiť treba právoplatné búracie povolenie.
 • Zmena užívania stavby – predložiť treba doklad o zmene užívania stavby.
 • Zmena charakteru pozemku – predložiť treba výpis z listu vlastníctva.
 • Dražba – predložiť treba osvedčenie o priebehu dražby.
 • Dedičstvo – predložiť treba právoplatné osvedčenie alebo rozhodnutie o dedičstve
   

Čo vám hrozí ak nepodáte priznanie načas.

Dopustíte sa podľa daňového poriadku správneho deliktu a obec ako správca dane vám uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako päť eur, najviac však do tritisíc eur.

Oslobodenie od dane a zníženie dane v Rohožníku

Oslobodené od dane sú pozemky, na ktorých sú cintoríny, verejne prístupné parky a športoviská. Stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie. Stavby na vlastnú pôdohospodársku produkciu. Od roku 2015 obec oslobodí od dane z nehnuteľností fyzickú osobu, ktorá vykonáva dobrovoľnícku činnosť v prospech obce na podporu plnenia jej úloh.
Zníženie dane si môžete uplatniť z pozemkov, stavieb na bývanie, bytov a garáží vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, fyzických osôb v hmotnej núdzi alebo fyzických osôb starších ako 65 rokov.
Nárok na zníženie alebo oslobodenie si môžete uplatniť v priznaní alebo čiastkovom priznaní najneskôr do 31. januára – inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká!!! Týka sa to však iba nových prípadov. Tí, ktorí už o úľavu žiadali v minulosti, ju dostanú automaticky.

 


 

Tlačivá pre dane a poplatky

Daň z pozemku, stavieb a bytov.pdf(130.6 kB)Daň z pozemku, stavieb a bytov.pdf
Ostatné dane.pdf(455.2 kB)Ostatné dane.pdf

DAŇ ZA PSA

Túto daň platí každý vlastník alebo držiteľ psa staršieho ako 6 mesiacov. Priznanie si musíte podať do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Daň za psa neplatia tí, ktorí chovajú psa na vedecké alebo výskumné účely a za psa, ktorý má špeciálny výcvik a vlastní alebo používa ho držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

za každého psa chovaného v rodinnom dome 5,00 €
za každého psa chovaného v bytových domoch 20,00 €
za každého psa chovaného v priestoroch podnikateľskej
prevádzky so samostatným dvorom
5,00 €

 

Poplatky

Poplatok platí každý kto vytvára na území obce Rohožník komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nie je podstatné, či má poplatník na území obce trvalý alebo prechodný pobyt – platí každý kto odpad vytvára a je jeho povinnosťou vykonať ohlásenie. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti určia si zástupcu, ktorý prevezme za ostatných členov domácnosti plnenie povinností.

Povinnosť platiť poplatok začína dňom, kedy začnete v obci bývať a končí dňom, kedy z obce odídete. Treba urobiť písomné ohlásenie do 30 dní odo dňa vzniku i zániku povinnosti. Musíte zmenu ohlásiť na Obecnom úrade alebo ohlásenie poslať poštou. Ak takéto ohlásenie neurobíte v stanovenej lehote hrozí vám pokuta.

 • Sadzba poplatku pre poplatníka  0,069 € na osobu a deň, t. j. vo výške 23,00 € na osobu a rok.
 • Sadzba poplatku pre poplatníka, ktorý užíva chatu v lokalite Dubník – Priehrada, obec určuje vo výške 0,031 € na osobu a deň, t. j. vo výške 11,50 € najmenej však 10,00 € na rok.
 • Sadzbu poplatku pre poplatníka uvedeného vo VZN 3/2015 § 24 ods. 2 písm. b) a písm. c)  obec určuje podľa ustanovenia § 78 ods. 1 v spojení s ustanovením § 79 ods. 1 zákona vo výške 0,0115 € za jeden liter nasledovne:
   
  pri použití nádoby s objemom 240 l s frekvenciou vývozu 1x mesačne 33,12 €/rok
  pri použití nádoby s objemom 240 l s frekvenciou vývozu 2x mesačne 71,76 €/rok
  pri použití nádoby s objemom 240 l s frekvenciou vývozu 4x mesačne 143,52 €/rok
  pri použití nádoby s objemom 1100 l s frekvenciou vývozu 1x mesačne 151,80 €/rok,
  pri použití nádoby s objemom 1100 l s frekvenciou vývozu 2x mesačne  328,90 €/rok,
  pri použití nádoby s objemom 1100 l s frekvenciou vývozu 4x mesačne 657,80 €/rok,
  pri použití vreca s objemom 150 l 3,50 €/kus


Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť ak preukážete splnenie podmienok. Dôvodmi pre vrátenie môže byť zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu, zánik vlastníckeho práva alebo práva užívať nehnuteľnosť, či zrušenie podnikania v priebehu zdaňovacieho obdobia.
Obec zníži poplatok za obdobie, v ktorom ste sa na území obce nezdržiavali viac ako 90 dní, ak preukážete splnenie podmienok. Dôvodmi môžu byť napríklad – dlhodobý pobyt v inej obci alebo v zahraničí, štúdium na strednej alebo vysokej škole, väzba alebo odňatie slobody, dlhodobá hospitalizácia v liečebni a podobne. Doklady pre zníženie poplatku musia byť hodnoverné a musí z nich jednoznačne vyplývať dôvod na splnenie podmienok. O zníženie môže požiadať i držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzická osoba v hmotnej núdzi.
Obec odpustí poplatok fyzickej osobe, ktorá vykonáva dobrovoľnícku činnosť v prospech obce na podporu plnenia jej úloh, fyzickej osobe, ktorá má viac ako 80 rokov veku a deťom do 3 rokov veku.

O vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku musíte požiadať!


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka